Pular para o conteúdo

Lendas e Mitos Chineses

Principais Divindades

Primeiros Deuses

Shangdi · Tian · Nu Kua/NüwaPan Ku · Yu Huang

Os 3 Augustos

Fu Xi · Shennong · Huangdi

Os 5 Imperadores

Shaohao · Zhuanxu · Ku · Yao · Shun

Diversas Divindades

Divindades Taoistas

Os 3 Puros

Yuanshi Tianzun · Lingbao Tianzun · Taishang Laojun

Os 4 Imperadores

O Imperador de Jade (Yu Huang) · Beiji Dadi · Tianhuang Dadi · Imperatriz da Terra

Os 8 Imortais

He Xiangu · Cao Guojiu · Tie Guaili · Lan Caihe · Lu Dongbin · Han Xiang Zi · Zhang Guo Lao · Zhongli Quan

Outras Divindades

Xi Wang Mu · Anqi Sheng · Cai Shen · Chang’e · Guan Yu/Kwan Kun · Pak Tai · Xuan Nu

Divindades Budistas

Guan Yin · Hotei · Dizang – Yanluo · Shi Tennô

Outras Divindades

Cangjie · Chin Noung · Chun Kwan · Crisor · Fô Foh · Fu · Haa Sse · Hou Tu · Kui Xing · Jum Sum · Mazu · Pou Hi · Sse-kuei · Sui-koan · Tavon · Ti-koan · Tien-koan · Tatagalés 

Criaturas

Dragões

Huanglong · Yinglong · Reis Dragões · Fucanglong · Shenlong · Dilong · Tianlong · Li · Jiao · Seiryuu · Fafnir

Pássaros

Fenghuang · Ji Guang · Jian · Jingwei · Shang-Yang · Jiu Tou Niao · Su Shuang · Peng · Qing Niao · Zhu

Outras Criaturas

Bacsojin · Bixie · Chan Chu · Coelho lunar · Xuán Wǔ · Qīng Lóng · Bái Hǔ · Zhū Què · Qilin · Fenghuang · Huli jing · Shi · Píxiū · Nián Shòu · Xiao · Gong Gong · Fu Hi · Hoangs · Rei Macaco · Yaoguai · Xeglun

Lugares

Kunlun

Palácio de Jade · Xuanpu · Yaochi

Outros Lugares

Fusang · Penglai · Longmen · Diyu · Que Qiao